Opći uvjeti putovanja

Standardna pravila i uvjeti rezerviranja

OVO SU PRAVILA I UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA VAŠE KRSTARENJE. MOLIMO DA IH PAŽLJIVO PROČITATE JER POTVRDOM REZERVACIJE PREUZIMATE OBVEZU PONAŠANJA U SKLADU S NJIMA.

Sva krstarenja navedena u katalogu i/ili na službenoj web stranici nudi MSC Cruises SA (u daljnjem tekstu kompanija). Izrazi koji se spominju u ovim Uvjetima imaju sljedeća značenja (ukoliko iz konteksta ne bi proizlazilo drugačije značenje).

“Rezervacija” se odnosi na radnje koje putnik poduzima da bi s kompanijom stupio u ugovorni odnos.

“Pravila i uvjeti rezerviranja” su pravila, uvjeti i informacije navedene u katalogu kompanije i/ili ostali uvjeti regulirani ugovorom.

“Prijevoznik” je subjekt koji obavlja prijevoz putnika od jednog mjesta do drugog kako je navedeno na ukrcajnoj karti za krstarenje, let ili cestovni prijevoz te je na toj karti naznačen kao “Prijevoznik”.

Prijevoznik podrazumijeva i vlasnika i/ili unajmitelja broda i/ili operatora broda i/ili agente bilo kojeg pružatelja prijevoza.

“Kompanija” se odnosi na MSC Cruises SA čija je poslovna adresa Avenue Eugène-Pittard 40, 1206

Geneva, Switzerland, u slučajevima kada organizira pakete putovanja te ih prodaje ili ih nudi na prodaju izravno ili putem putničkih agencija.

“Uvjeti prijevoza” označavaju pravila i uvjete prijevoza bilo koje vrste i utjelovljuju određene pravne propise zemlje iz koje potječe prijevoznik te mogu biti podložni međunarodnim konvencijama, no u svakom slučaju mogu ograničiti ili isključiti odgovornost prijevoznika. Uvjeti prijevoza bilo kojeg

prijevoznika mogu se dobiti u sjedištu kompanije.

“Ugovor” označava sporazum zaključen između kompanije i putnika za određeno krstarenje što se

potvrđuje Prijavom putnika za krstarenje i predračunom ili računom koji kompanija izdaje putniku. Sve rezervacije su podložne Uvjetima rezerviranja.

“Krstarenje” označava putovanje jednim od brodova prema opisu u katalogu koji je objavila kompanija, na službenoj web stranici ili nekom drugom dokumentu koji je izdala kompanija ili je izdan u ime kompanije.

“Osoba s invaliditetom” ili “osoba sa smanjenom pokretljivošću” je svaka osoba čija je pokretljivost pri korištenju transporta ograničena kao rezultat bilo koje tjelesne invalidnosti (senzorne ili lokomotorne, trajno ili privremeno), intelektualne ili psihosocijalne onesposobljenosti ili poremećaja, ili bilo kojeg

drugog razloga onesposobljenosti ili poremećaja ili posljedica starije dobi, a čija situacija zahtijeva odgovarajuću pozornost i prilagodbu njegovim/njezinim posebnim potrebama za uslugama koje su dostupne svim putnicima.

“Viša sila” označava bilo koji nepredvidiv događaj, a koji je u potpunosti izvan kontrole kompanije,

uključujući vremenske nepogode (kao što je poplava, potres, oluja, uragan ili druge prirodne katastrofe), rat, invaziju, neprijateljske radnje (bez obzira na to je li rat objavljen ili neobjavljen), građanski rat, pobune, revolucije, vojno ili prisvojeno pravo konfiskacije, terorističke aktivnosti, nerede i javne nemire, industrijske sabotaže, prirodne ili nuklearne katastrofe, požare, epidemije, zdravstvene rizike, nacionalizaciju, vladine sankcije, blokadu, embargo, štrajkove, isključenje, kvar ili prekid opskrbe

električnom energijom ili nesmetanog rada telekomunikacijskih usluga te bilo koje druge nepredvidive

tehničke probleme s prijevozom, uključujući promjene zbog otkaza ili izmjene leta, zatvorenih ili zagušenih zračnih ili pomorskih luka te prometnica.

“MSC Grand Tour” odnosi se na kombinaciju dva ili više krstarenja koju je Kompanija priredila i ponudila na tržište kao jedinstveni paket. U svim prigodama će se Grand Tour smatrati jedinstvenim i nedjeljivim paketom. Svi uvjeti i odredbe vezane uz krstarenje i/ili paket uključivat će Grand Tour i biti jednako primjenjivi na njega, osim ako nije istaknuto drugačije. Izražene cijene odnose se na ukupnu cijenu koja se plaća za Grand Tour.

“Službena web stranica” odnosi se na srodne web stranice, dokumente i hipertekstualne poveznice koje se nalaze pod web domenom www.msckrstarenja.com.

“Putnik” označava svaku osobu koja je navedena ili na potvrdi rezervacije ili na računu ili na ukrcajnoj karti koju je izdala Kompanija.

“Paket aranžman” se odnosi na krstarenje, let i bilo koju turističku uslugu prije i/ili poslije krstarenja, ali se ne odnosi na izlete u lukama ticanja broda niti na usluge transfera u pojedinim lukama ticanja.

“Prodajni agent” je svaka osoba koja prodaje ili nudi krstarenja ili paket koji je sastavila Kompanija ili prodajni agent u ime Kompanije.

“Izleti” označavaju bilo koju jednodnevnu ekskurziju, putovanje ili aktivnost na kopnu koja nije ponuđena u sklopu cijene krstarenja, a ponudila ju je Kompanija te se može rezervirati na brodovima Kompanije.

„World Cruise“ označava putovanje oko svijeta koji je objavila kompanija i ponudila u prodaju kao paket aranžman. Za sve zainteresirane, World Cruise se uvijek mora smatrati jedinstvenim i nedjeljivim paket aranžmanom. Svi termini i reference na krstarenje i paket aranžman moraju uključivati i jednako se primjenjivati na World Cruise, ako nije drugačije navedeno. Cijena se odnosi na ukupan iznos World Cruise krstarenja.

1.    POSTUPAK REZERVACIJE I POLOG NOVCA

 1. Putnik se za rezervaciju mora obratiti ovlaštenom agentu kompanije ili njenom ovlaštenom predstavniku.
  1. Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime putnika potvrđuje da za sve osobe imenovane u rezervaciji vrijede ovi Uvjeti rezerviranja putovanja te da je ovlaštena te Uvjete prihvatiti u ime svih putnika navedenih u rezervaciji.
  1. Putnik je obvezan platiti depozit u iznosu od 30% po osobi u vrijeme rezervacije. Za World Cruise, nepovratni depozit iznosi 15% cijene i mora biti podmiren u prvih sedam dana od dana potvrde rezervacije.
  1. Rezervacija će biti dovršena i valjana tek kad ju kompanija potvrdi i pošalje račun putniku ili ovlaštenom prodajnom agentu preko kojeg je putnik izvršio rezervaciju.

2.  UGOVOR

 • Za svako krstarenje u ponudi raspoloživost mjesta na brodu je ograničena te mogućnost rezervacije ovisi o dostupnosti kabina u vrijeme rezervacije. Nijedan ugovor nije valjan bez novčanog pologa, odnosno izvršenja djelomične ili cjelokupne uplate, bez čega se niti potvrda o uplati niti račun kojim se potvrđuje rezervacija neće izdati.
  • Potpunu uplatu putnik ili njegov putnički agent moraju izvršiti do 30 dana prije početka krstarenja.
 • Ako je rezervacija napravljena unutar razdoblja od 29 dana do početka krstarenja, odmah se naplaćuje puni iznos krstarenja ili paket aranžmana.
  • Ako putnik ili njegov putnički agent ne plati predviđeni iznos 30 dana prije početka krstarenja, kompanija ima pravo rezervaciju poništiti bez prethodne obavijesti i naplatiti pristojbe za otkaz putovanja navedene u članku 13, bez obzira na to da li je kabina ponovno prodana ili ne.

3.  CIJENE i GARANCIJA CIJENE

 • Cijena krstarenja neće se mijenjati unutar razdoblja od 20 dana pred početak krstarenja ili nakon što kompanija primi cjelokupnu uplatu za krstarenje.
 • Kompanija pridržava pravo izmijeniti cijene prije roka naznačenog u prijašnjem stavku

3.1 u slučaju izmjene cijena jednog od sljedećih troškova:

 1. zračnog prijevoza
 2. pogonskog goriva broda
 3. pristojbi i naknada za ukrcaj, iskrcaj ili tranzit putnika u pomorskim i/ili zračnim lukama. Izmjena može biti uvećanje ili umanjenje ranije objavljene cijene.

Točka a: Svaka promjena cijene paketa bila bi jednaka dodatnom iznosu koji zatraži zračni prijevoznik.

Točka b: Svaka promjena cijene paketa bila bi jednaka 0,33% od cijene krstarenja za svaki dolar povećanja cijene barela nafte (NYMEX indeks).

Točka c: Svaka izmjena cijene paketa bila bi jednaka punom iznosu lučkih i/ili aerodromskih pristojbi.

 • U slučaju da povećanje cijene bude veće od 10% ugovorene cijene putovanja, putnik može otkazati ugovor uz puni povrat iznosa plaćenog za krstarenje, ali ne i iznosa plaćenog za premije osiguranja.
 • Da bi stekao pravo na povrat novca, putnik treba obavijestiti kompaniju pisanim putem u roku 3 radna dana od dana zaprimanja obavijesti o povećanju cijene.

4.  OSIGURANJE

 • Kompanija preporučuje da svaki putnik zaključi policu putnog osiguranja koja ga dostatno pokriva od trenutka kada je krstarenje potvrđeno kao rezervirano do završetka istog. Paket putnog osiguranja bi

trebao sadržavati sljedeće: osiguranje oštećene ili izgubljene prtljage, osiguranje od nezgode na putovanju, zdravstveno osiguranje na putovanju u inozemstvu i osiguranje od otkaza putovanja.

5.  PUTNE ISPRAVE – PUTOVNICE I VIZE

 • Putnik mora posjedovati valjanu putovnicu koja vrijedi najmanje 6 mjeseci nakon završetka

krstarenja. Neke od država u koje se putuje, što posebno vrijedi za Rusiju i Sjedinjene Američke Države, zahtijevaju biometrijske putne isprave s fotografijama koje se mogu elektronski očitavati.

 • Kompanija nije zadužena niti odgovorna za ishođenje viza za putnike, već je to obaveza samog putnika. Putnik je dužan imati valjanu putovnicu, vize ili druge dokumente za zemlje koje putovanje

uključuje. Putnicima savjetujemo da pažljivo provjere zakonske regulative zemalja u koje putuju, što se posebno odnosi na vize, imigracijsku politiku, lokalne običaje i zdravlje.

6.  ZDRAVLJE I SPOSOBNOST PUTNIKA ZA PUTOVANJE

 • Sigurnost svih putnika je od najveće važnosti za kompaniju, stoga svaki putnik mora jamčiti da je u stanju putovati kopnom, morem i/ili zrakom te da njegovo/ njezino ponašanje ili stanje neće narušiti sigurnost brodova/ zrakoplova niti udobnost drugih putnika koji njima putuju, te da se mogu prevoziti sigurno u skladu s primjenjivim sigurnosnim zahtjevima koje utvrđuje međunarodno zakonodavstvo EU ili nacionalno pravo.
  • Kompanija zadržava pravo tražiti od putnika liječničku potvrdu da je sposoban za putovanje.
  • Putnik čije bi stanje moglo negativno utjecati na njegovu/njezinu sposobnost za putovanje mora predočiti liječničku potvrdu o sposobnosti za putovanje prije potvrde rezervacije.
  • Trudnicama u svim stadijima trudnoće se preporučuje da prije putovanja zatraže mišljenje liječnika te sa sobom ponesu liječničku potvrdu da su sposobne putovati brodom, uzimajući u obzir specifičan itinerer.
  • Prijevoznik na svojim putničkim brodovima nema odgovarajuću medicinsku opremu za porod djece, stoga ne može prihvatiti rezervaciju niti prevoziti putnice koje bi na dan završetka krstarenja bile trudne 24 ili više tjedana.
  • Kompanija i/ili prijevoznik pridržavaju pravo da odbiju mogućnost ukrcaja putnici koja bi bila u

visokom stadiju trudnoće ili koja nije prikazala liječničku potvrdu prema gore navedenom članku 6.4 i u takvom slučaju ne bi imali nikakvu odgovornost.

 • U slučaju da putnica nije bila svjesna trudnoće u vrijeme potvrde rezervacije ili nije razumno mogla znati da je trudna u trenutku potvrde rezervacije pod uvjetima navedenima u gore prikazanom članku 6.5, kompanija će tada ponuditi putnici mogućnost rezervacije drugog krstarenja jednake kvalitete iz

kataloga i/ili službene web stranice kompanije sukladno gore navedenim uvjetima, ako je dostupno; ili će krstarenje otkazati i izvršiti povrat čitavog iznosa uplaćenog za krstarenje ako je obavijest upućena odmah čim je putnica postala svjesna svoga stanja. Povrat neće uključivati plaćenu prijemu osiguranja

koja je u svakom slučaju nepovratna.

 • Ako prijevoznik, zapovjednik broda ili brodski liječnik primijete da je putnik iz nekog razloga nesposoban za putovanje, da bi mogao ugroziti svoje zdravlje ili sigurnost, da se ne bi mogao iskrcavati u lukama pristajanja broda, da bi mogao prijevoznika držati odgovornim za pomoć ili repatrijaciju, tada zapovjednik broda može odbiti ukrcavanje takvog putnika u bilo kojoj luci ili naložiti iskrcaj putnika u bilo kojoj luci ili premjestiti putnika na drugi ležaj ili u drugu kabinu. Brodski liječnik ima ovlaštenje putniku pružiti prvu pomoć i/ili mu prepisati lijekove i/ili ga smjestiti u brodsku bolnicu ili u sličnu zdravstvenu

ustanovu u lukama pristajanja, ako brodski liječnik i zapovjednik broda procijene da je za zdravlje putnika nužno poduzeti takve korake. Odbijanje putnika da primi takav tretman može rezultirati iskrcavanjem putnika s broda u bilo kojoj luci pristajanja, ako je potrebno i uz intervenciju lokalnih policijskih

službenika ili drugih nadležnih tijela, a putnik ne može za takav ishod držati odgovornim prijevoznika niti kompaniju niti tražiti nadoknadu štete niti kompenzaciju.

 • U slučajevima kada se putniku zbog zdravstvenih razloga i/ili nesposobnosti za putovanje odbije mogućnost ukrcaja na brod, ni kompanija ni prijevoznik neće imati nikakvu odgovornost ili obvezu prema

putniku.

7.  OSOBE S INVALIDITETOM ILI OGRANIČENOM POKRETLJIVOŠĆU

 • Prioritet kompanije je udobnost i sigurnost svih putnika, a kako bi to postigli potrebno je da u vrijeme rezervacije putnik osigura što je moguće više detalja o dolje navedenim predmetima kako bi kompanija

ispunila obvezu prijevoza putnika na siguran i operativno izvediv način, uzimajući u obzir sve probleme koji se mogu pojaviti po pitanjima dizajna putničkog broda, lučke infrastrukture i opreme uključujući i

lučke terminale, koji bi učinili nemogućim ukrcaj, iskrcaj ili prijevoz putnika ako bi to za posljedicu imalo utjecaj na sigurnost i udobnost punika.

 • Putnik je dužan dostaviti sve detalje u trenutku rezervacije:
 • u slučajevima kad je bolestan, nemoćan, osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivosti;
 • ako treba kabinu za osobe s invaliditetom, budući da je na svakom brodu broj takvih kabina ograničen jer je cilj kompanije, kada god je to moguće, osigurati putniku smještaj u potpunoj udobnosti i sigurnosti tijekom čitavog krstarenja;
 • ako ima posebne zahtjeve vezane uz smještaj za stolom u restoranu;
 • ako treba sa sobom na brod ponijeti bilo kakvu medicinsku opremu;
 • ako na brod treba ukrcati certificiranog psa vodiča. Molimo uzmite u obzir činjenicu kako pomoć psa vodiča podliježe nacionalnim propisima;
  • Gdje kompanija smatra da je nužno radi sigurnosti i udobnosti putnika te kako bi putnik u potpunosti uživao u krstarenju, može zatražiti da osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivosti bude u pratnji druge osobe koja je u mogućnosti pružiti potrebnu pomoć osobi s invaliditetom ili smanjenom

pokretljivosti. Ovaj zahtjev temelji se isključivo na procjeni kompanije da osigura putnikovu sigurnost te se može razlikovati od broda do broda i/ili od itinerera do itinerera. Putnici koji trebaju kolica moraju

imati vlastita sklopiva kolica standardne veličine te biti u pratnji putnika koji im je u stanju pomoći i asistirati na putovanju.

 • Ako se putnik nalazi u bilo kojem specifičnom stanju invalidnosti ili smanjene pokretljivosti koja zahtijevaju osobnu njegu ili nadzor, tada takva osobna njega ili nadzor mora biti organizirana od strane putnika i na trošak putnika. Na brodu ne postoji mogućnost pružanja osobne njege ili nadzora ili bilo kojeg drugog oblika skrbi kojeg zahtijevaju tjelesna ili psihijatrijska ili druga stanja.
  • Ako nakon pažljive procjene putnikovih posebnih potreba i zahtjeva kompanija zaključi da putnika ne može prevesti u potpunoj sigurnosti i u skladu s važećim sigurnosnim procedurama, tada kompanija može odbiti potvrditi rezervaciju ili ukrcaj osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti zbog sigurnosti.
  • Kompanija zadržava pravo odbiti prijevoz bilo kojeg putnika koji nije na odgovarajući način obavijestio kompaniju o fizičkim ili mentalnim ograničenjima ili potrebi za pomoći i asistencijom kako bi kompanija mogla donijeti pravovaljanu procjenu može li putnik biti prevezen na siguran i operativno

izvediv način, a da svi sigurnosni zahtjevi budu ispunjeni. Ako se putnik ne slaže s odlukom kompanije pod stavkama 7.5 do 7.6 ovih Uvjeta prijevoza, tada putnik mora podnijeti pisani prigovor kompaniji s priloženim dokazima.

 • Kompanija zadržava pravo odbiti prijevoz bilo kojeg putnika za kojeg kompanija i/ili prijevoznik

smatraju da nije u mogućnosti putovati ili čije stanje može predstavljati opasnost za samog sebe ili ostale putnike na krstarenju, po pitanju sigurnosti.

 • Ako putnik između datuma rezervacije krstarenja i datuma početka krstarenja postane svjestan da će trebati posebnu njegu ili pomoć kao što je prethodno objašnjeno, od njega se zahtijeva da o tome što

prije obavijesti kompaniju kako bi ona mogla donijeti pravovaljanu procjenu može li putnik biti prevezen na siguran i operativno izvediv način.

 • Putnici koji su slabog zdravlja ili u invalidskim kolicima ili smanjene pokretljivosti mogu se suočiti s

nemogućnošću iskrcaja na obalu u lukama u kojima se brod ne privezuje uz obalu nego ostaje na sidrištu. Popis takvih luka dostupan je na pismeni zahtjev.

 • U nekim je lukama dostupno samo sidrište i nije se moguće privezati uz obalu. U ovim situacijama brodar će koristiti tendere za prijevoz putnika do kopna. Tender je mala brodica koja nije uvijek prikladna za osobe s invaliditetom, poteškoćama u kretanju te osobe koje imaju problema s ravnotežom. Prilikom korištenja tendera sigurnost je uvijek na prvom mjestu. U određenim situacijama putnici se trebaju spustiti na platformu ili ponton prije ulaska u tender. Prilikom ulaska u tender i izlaska iz njega putnici

trebaju koristiti stepenice te svladati razmak između platforme i tendera, koji može varirati (razmak može biti približno 50 cm). Ovisno o vremenskim uvjetima te prilikama na moru, moguća su gibanja koja se mogu mijenjati tijekom dana. Putnici trebaju biti dovoljno pokretni i sposobni za ukrcaj na tender i iskrcaj s njega. Ukoliko putnici imaju poteškoće u kretanju ili koriste pomagala poput štapa za

hodanje, trebaju temeljito preispitati i provjeriti svoju spremnost i mogućnost sigurnog ukrcaja na tender prije nego se spuste na platformu. Prije odluke, putnici trebaju uzeti u obzir stepenice, mogući razmak

između tendera i platforme te moguće iznenadne pokrete tendera. Brodsko osoblje neće nositi do tendera invalidska kolica niti druga pomagala za kretanje.

Svi putnici trebaju biti dovoljno pokretni za samostalno korištenje tendera. Zapovjednik broda i njegovi časnici zadržavaju pravo uskratiti prijevoz tenderom putnicima ukoliko procijene da će u bilo kojem

trenutku sigurnost nekog od putnika biti ugrožena.

Svi putnici moraju biti posebno pažljivi prilikom ukrcaja i iskrcaja s tendera. Članovi posade će usmjeravati putnike prilikom ukrcaja i iskrcaja, no ne mogu pružati pomoć, podići ili nositi putnike. Iste mjere opreza primjenjuju se prilikom iskrcaja s tendera u luci.

8.  UPITNIK O JAVNOM ZDRAVLJU

 • Kompanija i/ ili prijevoznik i/ ili zdravstvene institucije imat će u svakoj luci ticanja pravo provesti anketu o javnom zdravlju. Putnici pritom trebaju iznijeti točne informacije ukoliko imaju simptome bilo koje bolesti, uključujući i gastrointestinalne bolesti te virus H1N1. Prijevoznik može odbiti ukrcaj bilo

kojem putniku za kojeg sumnja da ima simptome bilo koje virusne ili bakterijske bolesti, uključujući Norovirus te H1N1. Ukoliko putnik odbije ispuniti zdravstveni upitnik, može mu biti odbijen ukrcaj na brod.

 • U slučaju da se putnik za vrijeme krstarenja zarazio virusom ili bakterijom, brodski liječnik može zatražiti iz sigurnosnih razloga od njega da ne izlazi iz kabine za vrijeme trajanja simptoma.

9.  ALERGIJE NA HRANU

 • Putnike podsjećamo da neka hrana kod određenih ljudi može izazvati alergijske reakcije zbog intolerancije na neke od sastojaka. Ako putnik zna da ima neku alergiju ili intoleranciju na bilo koju vrstu

hrane, dužan je to prijaviti kompaniji prilikom rezervacije (ispunjavajući za to predviđeni obrazac) kao i voditelju restorana čim prije nakon ukrcaja na brod.

 • Na putniku je odgovornost da osigura izbjegavanje hrane ili namirnica na koje je alergičan. Ukoliko o tome bude unaprijed pismeno obaviještena te uz usmenu napomenu putnika o postojećim alergijama na određenu hranu ili sastojak prilikom naručivanja jela, kompanija će u granicama njenih mogućnosti maksimalno asistirati putniku prilikom odabira jela; u nedostatku takvih informacija niti kompanija niti prijevoznik neće se smatrati odgovornim za pripremu posebnih obroka za putnika ili bilo kojeg drugog

pripremljenog obroka kojeg konzumira putnik. U slučaju višestrukih alergija/intolerancija, čak i uz prethodnu najavu kako je poviše opisano, kompanija ili prijevoznik možda neće moći izbjeći rizik unakrsne kontaminacije tijekom pripreme hrane, pa se stoga niti kompanija niti prijevoznik neće držati odgovornim ako se takva kontaminacija dogodi.

10.  MEDICINSKA NJEGA

 1. Putnicima se preporučuje da prije putovanja zaključe policu putnog osiguranja koje će uključivati zdravstveno osiguranje koje će pokrivati troškove liječenja i repatrijacije.
 1. Brodski liječnik nije specijalist i brodska ambulanta nije opremljena prema standardima za kopnene bolnice. Na brodu postoje zalihe lijekova i medicinske opreme u skladu sa zakonskim zahtjevima države čiju zastavu brod vije te se na brodu mogu tretirati samo lakša stanja određenih bolesti. Kompanija,

prijevoznik i brodski liječnik ne mogu biti odgovorni zbog nemogućnosti liječenja bilo koje bolesti ili zdravstvenih stanja putnika.

 1. Putnik je upoznat s činjenicom da je njegova obveza i odgovornost medicinsku pomoć zatražiti od brodskog liječnika, dok god se liječnik nalazi na brodu. Troškovi lijekova i liječenja plaćaju se na brodu.
 1. U slučaju bolesti ili nezgode, kompanija i/ili prijevoznik i/ili zapovjednik broda mogu putnika iskrcati na kopno zbog primanja adekvatne medicinske pomoći. Niti prijevoznik niti kompanija ne mogu

unaprijed ništa znati o kvaliteti zdravstvenih usluga koje bi se putniku pružale u lukama pristajanja broda ili u mjestima u kojima je putnik iskrcan. Razina medicinskih usluga mogla bi varirati od luke do luke stoga ni kompanija ni prijevoznik ne mogu davati procjene ili jamstva o razini kvalitete zdravstvenih usluga koje bi bile pružene na kopnu.

 1. Liječnikovo stručno mišljenje o sposobnosti putnika da nastavi krstarenje je konačno i obvezujuće za putnika.
 1. Preporučuje se zatražiti savjet liječnika prije rezervacije krstarenja za djecu mlađu od 12 mjeseci. Provedba klauzule 6 ovih Uvjeta o sposobnosti putovanja odnosi se na sve putnike, uključujući malu djecu.

11.  MEDICINSKA OPREMA

 1. Važno je da se putnici obrate proizvođaču ili dobavljaču kako bi provjerili sigurnost korištenja bilo koje vrste medicinske opreme koju namjeravaju ponijeti na brod. Odgovornost je putnika da organizira

dostavu medicinske opreme na pristanište prije polaska te da obavijesti kompaniju prije rezervacije o potrebi posjedovanja medicinske opreme na brodu kako bi kompanija osigurala siguran prijevoz iste.

 1. Odgovornost je putnika da osigura ispravno stanje medicinske opreme te da osigura dovoljne zalihe za čitavo trajanje putovanja. Na brodu ne postoji nikakva zamjenska oprema, a pristup potrebnoj njezi i opremi na obali je otežan i skup. Putnici moraju biti u mogućnosti sami rukovati svom opremom.

12.  IZMJENE REZERVACIJE OD STRANE PUTNIKA

 1. Putnik ima pravo zamijeniti se s trećom osobom na putovanju pod uvjetom ako:
 2. treća osoba ispunjava sve uvjete za korištenje paket aranžmana
 3. dostavi pisanu obavijest kompaniji najkasnije do 7 radnih dana prije polaska broda.

Ukoliko su svi gore navedeni zahtjevi ispunjeni, promjena imena putnika podliježe naknadi po putniku/izmjeni u iznosu od:

BELLA FANTASTICA WELLNESS AUREA YACHT CLUB
EUR 50

Zahtjev za izmjenom imena putnika primljen u razdoblju unutar 6 dana do dana polaska broda smatrat će se otkazom putovanja.

Putnik i treća osoba dužni su podmiriti navedeni iznos paket aranžmana kao i sve dodatne troškove proizašle iz promjene putnika.

 1. Nadalje, nakon izdavanja predračuna, putnik ima pravo samo jednom zamijeniti kupljeni paket aranžman s drugim paket aranžmanom pod sljedećim uvjetima:
 2. datum polaska novog putovanja započinje kasnije od prvotno potvrđenog;
 3. zahtjev za izmjenom kompanija mora primiti najkasnije 30 radnih dana prije datuma polaska izvornog putovanja te postoje slobodna mjesta na novom krstarenju;
 4. Itinerer novog putovanja se odnosi na iste destinacije kao i prvo putovanje kako je opisano u godišnjoj brošuri kompanije ili web stranici kompanije
 5. datum polaska novog putovanja je unutar godinu dana od prethodno otkazanog putovanja.

Ako su svi gore navedeni uvjeti iz ove točke ispunjeni, zamjena originalnog putovanja novim u svakom slučaju bit će podložna sljedećoj pristojbi po putniku.

BELLA FANTASTICA WELLNESS AUREA YACHT CLUB
EUR 50 BEZ PRISTOJBE  

Osim gore navedene pristojbe, ako je cijena novog putovanja veća od otkazanog, razliku u cijeni i iznos osiguranja snosi isključivo putnik. S druge strane, ako je cijena novog putovanja niža od iznosa otkazanog putovanja naknada za putnika neće biti naplaćena. Zahtjev za izmjenama rezervacije primljen u razdoblju unutar 60 ili 90 dana do dana polaska broda (ovisno o dužini krstarenja, prikazano u tablici pod 13.2) smatrat će se otkazom putovanja te će se na takav zahtjev primijeniti otkazne pristojbe iz članka 13 koji

slijedi. Kompanija će pokušati izići u susret zahtjevu putnika za izmjenom rezerviranog leta, ali ne može biti odgovorna za nemogućnost provedbe zatražene izmjene.

 1. Izmjena imena nije uvijek moguća kod zračnih i ostalih prijevoznika, bez obzira na vrijeme kada je zahtjev za izmjenom podnesen. Većina zrakoplovnih kompanija i ostalih prijevoznika smatraju izmjenu imena otkazom putovanja te naplaćuju pristojbu u skladu s tim. Bilo koji dodatni troškovi koji uključuju

pristojbe za otkaz putovanja i/ili povećanje cijena od strane zračnih ili ostalih prijevoznika isključivo su na teret samog putnika.

 1. Osim gore navedenog, moguće su i druge izmjene rezervacije (i nakon izdavanja predračuna) do 7 dana prije polaska broda što će u svakom slučaju biti podložno minimalnoj administrativnoj pristojbi od 50,00 EUR po osobi/izmjeni. Svi ostali troškovi koji mogu nastati kao posljedica promjene bit će isključivo na teret putnika.
  1. Primljeni zahtjevi za izmjenom rezervacije unutar navedenog roka smatrat će se otkazom putovanja i primijenit će se troškovi otkaza opisani pod točkom 13 (u nastavku).
  1. Ukoliko otkaz rezervacije od strane putnika nastupi nakon izdavanja putnih dokumenata, naplatit će se naknada od 25,00 EUR po kabini za izdavanje novih.
  1. Bilo koja promjena koju putnik zatraži u rezervaciji Grand Tour krstarenja uvijek će se primjenjivati na cijeli paket. Vrijeme otkaza računat će se prema datumu polaska prvog Grand Tour krstarenja u paketu.

13.  OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE PUTNIKA

 1. Otkaz rezervacije mora se poslati ili dostaviti kompaniji ili ovlaštenoj putničkoj agenciji u pisanom obliku. Putnik treba vratiti sve primljene putne karte i primljeni račun zajedno s obavijesti o otkazu putovanja/ rezervacije.
 1. Za pokriće gubitka pretrpljenog zbog otkaza rezervacije, kompanija će naplatiti sljedeće pristojbe za otkaz putovanja ili zadržati uplaćeni polog:
KRSTARENJA < 15 NOĆI
60 dana i više naknada od € 50 pp*
59 – 30 dana 40%
29 – 22 dana 60%
21 – 15 dana 80%
14 – 0 dana 100%
KRSTARENJA > 15 NOĆI
90 dana i duže naknada od € 50 pp*
89 – 60 dan 40%
59 – 52 dana 60%
51 – 35 dana 80%
34 – 0 dana 100%

* ili gubitak depozita ako je viši World Cruise

 • 90 dana i više – 15% cijene paket aranžmana
 • 89 – 60 dana – 25% cijene paket aranžmana
 • 59 – 15 dana – 50% cijene paket aranžmana
 • 14 – 10 dana – 75% cijene paket aranžmana
 • 9 – 0 dana – 100%* cijene paket aranžmana

*ili gubitak depozita ako je viši

**u slučaju nedolaska na ukrcaj primijenit će se otkazne pristojbe na dan polaska broda

 1. Ukoliko se nakon otkaza jednog ili više putnika u rezervaciji kabina koristi kao jednokrevetna: a) kompanija će putniku koji je otkazao putovanje naplatiti pristojbe shodno članku 13.2 koje će iznositi

minimalno 100,00 EUR, uz dodatak pologa; b) putnik koji ostaje u jednokrevetnoj kabini morat će platiti 100% naknade za korištenje kabine kao jednokrevetne ili manji postotak koji kompanija u tom trenutku odredi za jednokrevetne kabine.

 1. Ukoliko je imao zaključenu policu putnog osiguranja s uključenim osiguranjem od otkaza putovanja, putnik od svoje osiguravajuće kuće može zatražiti pokriće troškova podnesenih za otkaz rezervacije u skladu s uvjetima naznačenim na polici osiguranja.
 1. Putnik može zatražiti otkaz Grand Tour krstarenja, ali taj se otkaz uvijek primjenjuje na cijeli paket. Vrijeme otkaza računat će se prema datumu polaska prvog Grand Tour krstarenja u paketu.

14.  IZMJENE REZERVACIJE OD STRANE KOMPANIJE

 1. Program krstarenja i aranžmane za krstarenja kompanija određuje, ugovara i objavljuje znatno unaprijed. Zbog operativnih, komercijalnih ili sigurnosnih razloga, u rijetkim slučajevima može se pojaviti potreba za izmjenama, stoga kompanija pridržava pravo na izmjenu objavljenog programa krstarenja u bilo kojem trenutku.
 1. U slučaju izmjene temeljnih dijelova ugovora, kompanija će u najkraćem mogućem roku o tome obavijestiti putnika ili njegovog putničkog agenta. Putniku će biti ponuđene sljedeće mogućnosti:
 2. da izmjenu prihvati
 3. da rezervira drugo krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, iste ili više kvalitete, ako je dostupno
 • da rezervira drugo, manje kvalitetno krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, uz nadoknadu razlike u cijeni
 • da otkaže rezervaciju i natrag primi puni uplaćeni iznos.
 1. Putnik je dužan kompaniju pismeno obavijestiti o svojoj odluci/izboru, izravno ili putem svoje putničke agencije, unutar 3 radna dana od dana primitka obavijesti o izmjeni.

15.  OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE KOMPANIJE

 1. Kompanija ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati bilo koje krstarenje uz pismenu obavijest putniku (kad god je to moguće).
 1. Ako je do otkaza došlo zbog više sile i/ ili okolnosti koje kompanija nije mogla predvidjeti,

kontrolirati ili izbjeći, iako je postupala s dužnom pažnjom dobrog gospodarstvenika, kompanija će putniku na izbor ponuditi sljedeće:

 1. da primi puni uplaćeni iznos; ili
 2. da rezervira drugo krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, iste ili više kvalitete bez dodatnih troškova, ako je dostupno; ili
 3. da rezervira drugo, manje kvalitetno krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, uz nadoknadu razlike cijena.
 1. Putnik je dužan kompaniju pismeno obavijestiti o svojoj odluci, izravno ili putem svoje putničke agencije, unutar 3 radna dana od dana primitka obavijesti o izmjeni.

16.  ODGOVORNOST KOMPANIJE

 1. Kompanija prihvaća odgovornost prema odjeljcima 16.3 i 16.8 za smrt, ozljedu ili bolest koja bi bila posljedica njenog nemara i/ili propusta bilo kojeg drugog pružatelja usluga čije su usluge dio paket aranžmana. Kompanija ograničava svoju odgovornost, gdje god je to primjenjivo, konvencijama spomenutim u odjeljcima 16.4 do 16.14. U svakom slučaju kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu nepravilnost ili propust koji bi bio:
 2. u potpunosti pripisiv pogrešci putnika;
 3. nepredvidiv ili neizbježan čin ili propust treće strane koja nije povezana s pružanjem neke od usluga predviđenih ugovorom;
 4. neobična ili nepredvidiva okolnost izvan kontrole kompanije i/ili drugih pružatelja usluga uključenih u krstarenje, čija se posljedica nije mogla izbjeći unatoč najvećim naporima i dužnoj pažnji dobrog gospodarstvenika, što uključuje, ali nije ograničena na događaje koji se nazivaju višom silom;
 5. događaj koje niti kompanija, niti drugi pružatelji usluga koje čine dio krstarenja nisu mogli predvidjeti ili spriječiti unatoč svom uloženom naporu.
  1. Za odštetne zahtjeve koji ne uključuju osobne ozljede, smrt ili bolest ili nisu predmet konvencija na koje se poziva u odjeljcima 16.4 do 16.14, odgovornost kompanije za nepravilno izvršavanje ugovora ograničit će se na maksimalno dvostruki iznos u odnosu na cijenu koju je pogođeni putnik platio za

krstarenje, neuključujući premije osiguranja, takse i dodatne troškove na krstarenje.

 1. Sav prijevoz (kopnom, zrakom i morem) podliježe uvjetima prijevoza određenog prijevoznika. Ti uvjeti mogu ograničiti ili isključiti odgovornost prijevoznika i čine izraziti temelj ugovora. Kopije ovih pravila i uvjeta mogu se dobiti od kompanije na pismeni zahtjev.
  1. Prijevoz putnika i njihove prtljage zrakom predmet su raznih međunarodnih konvencija (The

International Air Convention), uključujući Varšavsku konvenciju iz 1929. (s dodacima Haškog protokola iz 1955. ili Montrealskog protokola iz 1999. godine) ili Montrealsku konvenciju iz 1999. U uvjete prijevoza uključeni su i uvjeti međunarodnih zračnih konvencija (uključujući njihove amandmane i nove konvencije primjenjive na ugovor o krstarenju između kompanije i putnika). Međunarodne zračne konvencije mogu dopustiti prijevozniku da ograniči svoju odgovornost za smrt i ozljedu putnika, gubitak i oštećenje

prtljage te kašnjenja pa se razmjer odgovornosti određuje u skladu s tim. Primjerci ovih konvencija dostupni su u kompaniji na zahtjev.

 1. Ukoliko dođe do odštetnog zahtjeva po osnovi prijevoza morem ili zrakom, kompanija će imati sva prava, zaštitu, imunitet i ograničenja aktualnog prijevoznika (uključujući njegova vlastita pravila i uvjete prijevoza) i pod svim važećim uredbama i/ili konvencijama kao što su Atenska konvencija i Montrealska konvencija, te se ništa u ovom Uvjetima rezervacije i Uvjetima prijevoza ne može smatrati odricanjem od toga. Ako bilo koji izraz, uvjet, članak ili odredba postane nevažeća ili procijenjena takvom, preostali

izrazi, uvjeti, članci i odredbe smatrat će se izdvojenim te će ostati na snazi.

 1. Odgovornost društva i prijevoznika prema putniku za smrt i osobnu ozljedu te oštećenje ili gubitak prtljage određuje se u skladu sa sljedećim:
  1. Međunarodni prijevoz putnika i njihove prtljage morem podliježe EU regulativi 392/2009 (“EU Regulation 392/2009”) te će se svaka odgovornost kompanije i/ ili prijevoznika za smrt ili ozljedu ili

gubitak i oštećenje prtljage koja bi mogla proizići iz međunarodnog prijevoza morem gdje je luka ukrcaja ili iskrcaja u EU ili gdje brod vije EU zastavu ili gdje je ugovor o prijevozu potpisan u EU utvrđivati

isključivo u skladu s EU regulativom 392/2009.

Poveznica za EU regulativu 392/2009 dostupna je i može se preuzeti s web adrese https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b- reg-ec-392-2009.pdf. Dok se pregled EU regulative 392/2009 može preuzeti na web adresi http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf

Ako se brod koristi kao plutajući smještaj, onda će se primjenjivati Atenska konvencija iz 1974. i njezine odrednice ograničavaju odgovornost za smrt ili ozljedu ili gubitak ili oštećenje prtljage te posebno tretira dragocjenosti.

16.8. Razina štete koju kompanija i prijevoznik moraju platiti u smislu smrti i/ili ozljede i gubitka ili oštećenja prtljage ne smije premašiti granice utvrđene uredbom EU 392/2009 ili, gdje je to primjenjivo, Atenske konvencije iz 1974.

 1. Maksimalni iznos plativ po Atenskoj konvenciji iz 1974. po putniku za svaki smrtni slučaj ili ozljedu je 46.666 SDR . Prema EU regulativi 329/2009 biti ograničena na maksimalno 400.000 SDR po putniku za smrtni slučaj ili ozljedu. Za određene slučajeve rata i terorizma prema EU regulativi 329/2009 ili Atenske konvencije iz 2002. može iznositi 250.000 SDR. Informacije vezane za Atensku konvenciju mogu se

pronaći na stranicama Europske komisije http://europa.eu/legislation_summaries/transport/waterborne_transport/tr0018_en.htm Temeljem EU regulative 392/2009 ili Atenske konvencije iz 2002., granica odgovornosti za prtljagu je 2,250 SDR po putniku, odnosno 833 SDR po putniku temeljem Atenske konvencije iz 1974. Navedena ograničenja po

putniku odnose se na jedno putovanje. SDR (Special Drawing Right) je jedinica koja se svakodnevno mijenja. Vrijednost SDR jedinice može se izračunati putem stranice http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

 1. Pod Atenskom konvencijom 1974 i Atenskom konvencijom 2002 ili EU Regulativom 392/2009 gdje ih je moguće primijeniti, smatra se da je prtljaga putniku dostavljena, ukoliko kompanija (u svojstvu

prijevoznika) nije o tome obaviještena pisanim putem: a) u slučaju vidljivog oštećenja do kojeg je došlo prije ili u vrijeme iskrcaja i predaje prtljage; b) u slučaju oštećenja prtljage koji nije očit ili u slučaju gubitka prtljage u roku od 15 dana od dana iskrcaja ili dostave prtljage ili vremena kada je prtljaga trebala biti dostavljena.

 1. Ako prijevoznik iz ovog ugovora nije „međunarodni prijevoznik“ kako je definirano člankom 2 iz

regulative EU 392/2009 ili se brod koristi kao plutajući hotel ili domaći prijevoz morem u UK, primjenjuju se odredbe Atenske konvencije iz 1974. i smatrat će se da su u ugovoru uključeni mutatis mutandis.

 1. Prijevoznik neće biti odgovoran za gubitak ili oštećenje bilo kakvih dragocjenosti poput novca, vrijednosnih papira, predmeta od plemenitih metala, nakita, umjetnina, kamera, kompjutera,

elektroničke opreme ili bilo koje druge dragocjenosti ako nisu pohranjene kod Prijevoznika na čuvanje uz prethodni pismeni dogovor Prijevoznika i Putnika o gornjoj granici vrijednosti pohranjene dragocjenosti i uz plaćanje dodatne naknade od strane putnika za zaštitu deklarirane vrijednosti. Korištenje brodskog sefa se ne smatra depozitom (pohranom) na brodu. U slučaju kada postoji odgovornost za gubitak ili oštećenje vrijednosti pohranjenih na brodu takva odgovornost je ograničena na 1.200 SDR u skladu s

Atenskom konvencijom iz 1974. g. ili 3.375 SDR u slučaju da se primjenjuje EU Regulativa 392/2009 ili Atenska konvencija iz 2002. g.

 1. Kompanija i prijevoznik imaju pravo na potpunu zaštitu primjenjivim zakonima koji predviđaju

ograničenja i/ili oslobođenja od odgovornosti (uključujući bez ograničenja, zakon i/ili zakone zastave koju brod vije u odnosu na/ili globalno ograničenje štete nadoknadive od strane prijevoznika). Ništa u ovim

Uvjetima rezervacije i Uvjetima prijevoza nije namijenjeno da se kompaniji i prijevozniku ograniči ili uskrati zakonska regulativa koja predviđa ograničenje ili oslobođenje od odgovornosti. Službenik i/ili agent kompanije i prijevoznika će uživati punu zaštitu svih zakonskih odredbi koje se odnose na

ograničenje odgovornosti.

 1. Ne dovodeći u pitanje gore navedene odredbe od čl. 16.7 do čl. 16.13, ako postoji bilo koja

tražbina prema kompaniji i prijevozniku u bilo kojoj nadležnosti gdje se primjenjiva izuzeća i ograničenja sadržana u ovim Uvjetima prijevoza smatraju pravno neprovedivima, tada se kompanija i prijevoznik

neće smatrati odgovornima za smrt, ozljedu, bolest, štetu, kašnjenja ili drugi gubitak ili oštećenje bilo kojoj osobi ili imovini koja proizlazi iz bilo kojeg uzroka bilo koje prirode, a za koji nije bjelodano da su uzrokovani nepažnjom ili krivnjom kompanije i prijevoznika.

 1. Bez obzira na sve navedeno u ovim uvjetima rezerviranja, kompanija neće ni pod kojim

okolnostima biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili očekivani gubitak dobiti, gubitak prihoda, gubitak ugovora niti bilo kakav posljedični ili neizravan gubitak ili štetu slične prirode.

 1. Kompanija neće putniku platiti nikakav odštetni zahtjev za gubitak ili štetu koja je neizravno ili

izravno uzrokovana okolnostima kojima je spriječeno izvršenje obveza iz ugovora, ako je propust da se radnje iz ugovora izvrše bio izravno ili neizravno povezan s ratom, prijetnjom ratom, civilnim neredima i pobunama, građanskim ratom, industrijskim sporom između zaposlenika ili drugih osoba, terorističkim aktom ili prijetnjom terorističkim aktom, prekidom dostave energenata, zdravstvenim rizikom ili epidemijom, prirodnom ili nuklearnom katastrofom, požarom, nepovoljnim vremenskim prilikama,

nepovoljnom stanju mora, samoubojstvom ili pokušajem samoubojstva putnika, putnikovom svjesnom

izlaganju opasnosti (osim pri pokušaju spašavanja ljudskog života) ili sudjelovanju u neobičnoj i opasnoj aktivnosti te u sličnim situacijama na koje kompanija ne bi mogla utjecati.

 1. Gdje kompanija ima pravnu odgovornost za gubitak ili oštećenje imovine, a da nije predviđena Atenskom i/ili Montrealskom konvencijom, tada ta odgovornost ni u kojem trenutku neće prelaziti 500 EUR, dok kompanija ni u kojem slučaju, ni pod kojim okolnostima, ne preuzima odgovornost za novac ili dragocjenosti. Putnicima se preporučuje da u prtljagu ne pakiraju novac i dragocjenosti.
  1. Odgovornost kompanije neće ni u kojem slučaju premašiti odgovornost bilo kojeg prijevoznika u skladu s njegovim uvjetima prijevoza i/ili ugrađenim konvencijama.

17.  PRAVO NA IZMJENU ITINERERA

 1. Kompanija i zapovjednik broda imaju diskrecijsko pravo, koje neće nerazumno koristiti, odlučiti o izmjeni objavljenog ili uobičajenog itinerera, bilo kada odgoditi ili ubrzati vrijeme isplovljenja broda,

izostaviti ticanje neke luke, promijeniti luku ticanja, organizirati prijevoz drugim brodom sličnih karakteristika, tegliti ili biti tegljen ili pomoći drugom brodu ili izvesti bilo koju drugu sličnu radnju shodno svojoj procjeni opravdanosti ili potrebe takvog postupka za sigurnost putnika, broda i posade. U takvim okolnostima niti kompanija niti prijevoznik neće prema putniku imati nikakvu odgovornost niti obvezu.

18.  ODGOVORNOST PUTNIKA

 1. Dužnost putnika je poštovati upute i naredbe zapovjednika broda ili brodskih časnika te im omogućiti da zbog sigurnosnih ili drugih zakonskih razloga zajedno s ostalim članovima posade pretraže njihovu kabinu, prtljagu i druge osobne stvari.
  1. Putnik je u potpunosti suglasan da će dopustiti takvu pretragu.
  1. Putnik mora biti cijepljen (ako je prema itinereru cijepljenje potrebno) prije početka krstarenja te mora posjedovati sve putne karte (i vaučere za posebne usluge ako ih je rezervirao unaprijed), valjane putne isprave (putovnicu svakako, a vizu ako je potrebna) te bilo koji drugi dokument koji bi mogao biti potreban za ukrcaj na brod, posjet lukama ticanja i iskrcaj s broda.
  1. Svaki putnik jamči da je fizički i mentalno sposoban za krstarenje.
  1. Prijevoznik i/ili zapovjednik bilo kojeg broda i kapetan bilo kojeg aviona zadržavaju diskrecijsko pravo da odbiju ukrcaj ili nalože iskrcaj bilo kojeg putnika ako to smatraju potrebnim radi sigurnosti samog putnika, ostalih putnika ili broda ili ako se, prema razumnoj procjeni zapovjednika, putnik ponaša tako da bi mogao ugroziti ili narušiti udobnost i uživanje ostalih putnika na brodu.
  1. Putnicima je zabranjen ukrcaj bilo koje vrste životinja, osim pasa vodiča, u skladu s člankom 7.
  1. Kompanija i/ili prijevoznik neće imati nikakvu odgovornost prema putniku u slučaju njegovog/ njezinog kršenja, nepridržavanja uvjeta te će svaki putnik obeštetiti kompaniju i/ili prijevoznika za svaki gubitak ili štetu koju je prouzročio kompaniji i/ili prijevozniku ili bilo kojem njenom dobavljaču svojim prekršajem ili nepridržavanjem.
  1. Ponašanje putnika ne smije ugroziti niti narušavati sigurnost, mir i udobnost drugih putnika na

krstarenju.

 1. Na brod je strogo zabranjeno unošenje vatrenog i hladnog oružja, municije, eksploziva te zapaljivih, otrovnih ili opasnih supstanci, roba ili predmeta koji mogu biti opasne za sigurnost putnika i plovila.
  1. Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpe kompanija, prijevoznik ili pružatelj usluga

uključenih u paket aranžman koja bi bila posljedica putnikovog propusta da se ponaša u skladu sa svojim obvezama. Putnik će biti posebno odgovoran za svaku štetu koju nanese brodu, brodskoj opremi ili namještaju, za ozljeđivanje drugih putnika ili nanošenje štete drugim putnicima i trećim osobama, kao i za sve kazne, naknade i troškove koje bi bile posljedica njegovog neprimjerenog ponašanja, a za koje bi bila terećena kompanija, prijevoznik ili dobavljač.

19.  LETOVI

 1. Kompanija nije u mogućnosti navesti zračnog prijevoznika ni vrstu aviona. Sve linijske ili charter letove obavit će priznati avioprijevoznici. U tim okolnostima kompanija mora unaprijed zakupiti avio-

karte te je njihov iznos u svakom trenutku i u svim uvjetima u cijelosti nepovratan. Svako otkazivanje od strane putnika u bilo kojem trenutku rezultirat će njegovim/njezinim plaćanjem troška leta bez obzira na otkazne pristojbe koje se odnose na krstarenje.

 1. Putnici će potvrdu letova te vremena polijetanja i slijetanja dobiti zajedno sa svojim drugim putnim dokumentima, koji će se izdati nakon što su sve usluge i pristojbe uključene u paket aranžman u

potpunosti plaćene, otprilike 7 dana prije polaska.

 1. Za letove na dane koji nisu objavljeni u katalogu i/ili službenoj web stranici ili za neke letove

određenih prijevoznika na određenim rutama može se primijeniti viša cijena. U takvom slučaju putnik će biti obaviješten prije rezervacije.

 1. Kompanija nije avioprijevoznik te sve obveze u pogledu kompenzacije zbog otkaza, kašnjenja ili odbijanja ukrcaja u zrakoplov shodno regulativi Europske komisije br. 261/2004 (the “Regulation 261/2004”) pripadaju isključivo određenom avioprijevozniku
  1. Kompanija neće odgovarati temeljem EU regulative 261/2004 obzirom da je sva odgovornost u potpunosti na zračnom prijevozniku te putnik sve svoje prigovore mora uputiti njemu. U ostvarivanju svojih prava prema Regulativi 261/2004 putnik se mora držati ugovora i ne smije naštetiti pravima kompanije prema ovim Uvjetima ili zakonu.
  1. Ako je u ugovor uključen zračni prijevoz, kompanija će obavijestiti putnika o vremenskom rasporedu leta prema podacima dobivenima od zračnog prijevoznika u sklopu dokumentacije za odmor. Raspored leta je samo informativan. Putnički ugovor o zračnom prijevozu kao i prava i obveze koje proizlaze iz njega pripadaju zračnom prijevozniku. Putnikova je odgovornost osigurati dolazak u zračnu luku na

vrijeme kako bi mogao uspješno izvršiti check-in i ukrcati se u zrakoplov. Nije sva medicinska oprema pogodna za prijevoz ili korištenje u zrakoplovu. Putnici moraju izvršiti provjeru kod zračnog prijevoznika prije leta.

 1. Ako je putnik sam rezervirao let (odnosno let nije uključen u ugovor), na njemu je odgovornost da raspored leta (uključujući i transfer od aerodroma do luke) odgovara vremenskim parametrima kojima će osigurati da stigne navrijeme na ukrcaj na brod. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve obveze koje bi nastale vezano uz letove ili transfere u organizaciji samog putnika.

20.  REKLAMACIJE

 • Svaki putnik koji ima reklamaciju tijekom krstarenja mora o njoj čim prije obavijestiti brodsko osoblje. Ako brodsko osoblje nije u mogućnosti riješiti problem, pismenu reklamaciju putnik će poslati kompaniji u roku unutar 20 dana od dana završetka krstarenja. Propust da se reklamacija podnese u naznačenom roku može negativno utjecati na sposobnost kompanije da reklamaciju riješi.
  • Obavijest o zahtjevu za gubitkom ili oštećenjem prtljage ili druge imovine mora se poslati kompaniji u pisanom obliku u roku unutar 15 dana od dana završetka krstarenja.
  • Pritužbe u skladu s regulativom EU 1177/2010 o pristupačnosti, otkazivanju ili kašnjenjima moraju se dostaviti kompaniji u roku od 2 mjeseca od datuma izvršenja usluge. Kompanija je dužna odgovoriti na prigovor u roku od mjesec dana i navesti je li pritužba opravdana, odbijena ili se još razmatra. Krajnji rok za odgovor mora se u pisanom obliku dostaviti u roku od 2 mjeseca. Putnik je dužan kompaniji dostaviti sve informacije nužne za obradu prigovora. Ako putnik nije zadovoljan odgovorom onda može podnijeti žalbu nadležnom tijelu zemlje ukrcaja.

21.  ZAŠTITA POTROŠAČA

 • Sva prava putnika u ovim uvjetima sukladna su Zakonu o zaštiti potrošača.

22.  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Kompanija se obvezuje da neće osobne podatke putnika dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje paketa osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

23.  PROMJENA

 • Odstupanje od ovih uvjeta neće biti valjano osim u pismenoj formi, ovjereno od ovlaštene osobe i pečatom kompanije.

24.  POLITIKA ZABRANE PUŠENJA

 • MSC Cruises poštuje potrebe i želje svih svojih gostiju, što se odnosi na pušače i nepušače. U skladu s globalnim standardima, mjesta za pušenje su malobrojnija od onih za nepušače, ali je pušenje dopušteno na nekim lokacijama i na svim brodovima flote (te brodske lokacije su uglavnom odabrane jer imaju poboljšanu ventilaciju zraka).
  • Pušenje nije dopušteno u prostorima u kojima se poslužuje hrana (buffet i restorani), u brodskoj ambulanti, prostorima namijenjenima djeci, hodnicima, dizalima, na mjestima gdje se gosti okupljaju u grupe radi izvođenja sigurnosne vježbe, iskrcaja ili polaska na izlet, javnim zahodima, Wellness i fitness centrima te barovima koji su smješteni pokraj restorana.
  • Goste odvraćamo od pušenja u kabinama zbog mogućnosti izbijanja požara, dok je pušenje na

balkonima kabina u potpunosti zabranjeno.

 • Pušenje je dozvoljeno u nekoliko barova na svakom brodu te na jednoj strani bazenske palube na kojoj se na stolovima nalaze pepeljare.
  • Nije dopušteno bacanje opušaka s broda jer ih vjetar može otpuhati natrag na brod i uzrokovati požar.

25.  ODGOVORNOST ZAPOSLENIH SLUŽBENIKA I SUBAGENATA

 • Niti jedan službenik ili posrednik kompanije, uključujući zapovjednika i posadu broda, subagente i njihove zaposlenike ni pod kojim uvjetima ne preuzimaju nikakvu odgovornost izvan propisanih Uvjeta prijevoza te se u bilo kojem trenutku mogu pozvati na Uvjete prijevoza.
  • Nezavisni ugovorni suradnici organiziraju i realiziraju izlete na obali, čak i ako su ti isti izleti kupljeni na samom brodu ili od strane prodajnih agenata. Kompanija ne preuzima odgovornost za uslugu koju pružaju navedeni nezavisni ugovorni suradnici. Kompanija djeluje kao posrednik za organizatore izleta,

nema izravnu kontrolu nad organizatorom izleta niti uslugom koju isti pruža, pa prema tome ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka, oštećenja i ozljeda putnika koje su nastale kao rezultat propusta i pogreške organizatora izleta. Kompanija će s osobitom pažnjom pristupiti izboru organizatora izleta. U procjenjivanju djelovanja i/ili odgovornosti organizatora izleta primjenjuju se lokalni zakoni i propisi. Izleti su podložni uvjetima koje propisuje organizator izleta uključujući i ograničenja odgovornosti te razinu štete. Odgovornost kompanija neće nikada biti veća od odgovornosti samog organizatora izleta.

26.  SUDSKA NADLEŽNOST

 • Uvjeti prijevoza usklađeni su s propisima Europske unije. Putnik i kompanija će sporove nastojati

razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Ženevi kojeg bi imenovala kompanija.

27.  POGREŠKE, PROPUSTI I IZMJENE

 • U izradi kataloga i službene web stranice kompanije poduzet je svaki napor kako bi se osigurala točnost njegovog sadržaja, no postoji mogućnost da se određene promjene dogode nakon njegove objave.

Preporučljivo je da se o ažuriranim terminima i uvjetima prijevoza raspitate kod vaše putničke agencije. Iste promjene će se ažurirati na web stranici kompanije u što kraćem mogućem roku.